Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu podstawowych zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

  1. ustalanie kierunków działań w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań zdrowotnych,
  2. ocena całokształtu działalności w placówkach służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych,
  3. prowadzenie instruktażu w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka,
  4. prowadzenie instruktażu metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej,
  5. współudział w planowaniu i realizacji wszystkich form i metod wychowawczo-zdrowotnych,
  6. realizacja programów prozdrowotnych oraz koordynacja tych działań,
  7. współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.