Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu podstawowych zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

  1. nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym placówek nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  2. nadzór nad placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  3. higienizację procesu nauczania oraz ocenę warunków higienicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  4. współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi   Wojewódzkiej   Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  5. analizę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych.